Słowniczek | PW Junior

Akumulatory elektryczne – urządzenia magazynujące energię elektryczną wyzwalaną za sprawą odwracalnych przemian chemicznych.

Anihilacja – proces, w którym para: cząstka i antycząstka znika, a ich energia całkowita zamienia się w masy i energie innych cząstek.

Antycząstka – cząstka, której masa jest taka sama jak masa odpowiadającej jej cząstki materii, ale o przeciwnych liczbach kwantowych.

Bariony – cząstki należące do grupy hadronów składające się z trzech kwarków.

Ciemna energia – czynnik powodujący przyspieszanie ekspansji Wszechświata. Nie znamy jej natury.

Ciemna materia – materia stanowiąca składnik galaktyk, która nie oddziałuje elektromagnetycznie i silnie, a tylko grawitacyjnie. Nie znamy cząstek, z których zbudowana jest ciemna materia.

Cząstki elementarne – fundamentalne składniki materii nie posiadające struktury wewnętrznej tj. nie złożone z innych cząstek.

Droga Mleczna – galaktyka, do której należy Układ Słoneczny.

Elektroniczny nos i język – bardziej skomplikowane urządzenia/systemy analityczne, wykorzystujące sensory chemiczne, stosowane do automatycznej analizy i rozpoznawania (klasyfikacji) odpowiednio próbek gazowych i ciekłych.

Galaktyka – układ liczący od 107 do 1012 gwiazd, a także pył, gaz i ciemną materię powiązany grawitacyjnie.

Gęstość – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

Gwiazda – ciało niebieskie, które emituje energię powstającą w procesie nukleosyntezy.

Hadrony – cząstki podlegające oddziaływaniom silnym.

Hamowanie rekuperacyjne – podczas hamowania rozpędzony pojazd rozprasza energię kinetyczną w postaci ciepła emitowanego przez elementy układu hamulcowego. Ta energia w tradycyjnych pojazdach jest bezpowrotnie tracona. Istnieją możliwości odzysku energii kinetycznej i zamiany jej np. na energię elektryczną, dając dodatkowe źródło zasilania napędu.

Hydraulika – nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy a w szczególności wykorzystywaniu ich ruchu (przepływu). Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę.

Kwarki – podstawowe składniki obiektów materialnych; mają ułamkowy ładunek, nie mogą występować w stanie swobodnym.

Lepkość (tracie wewnętrzne, wiskoza) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia.

Leptony – klasa cząstek o spinie połówkowym nie podlegających oddziaływaniom silnym.

Nadwozie – zespół elementów stanowiących konstrukcję nośną pojazdu i poszycie, spełniające funkcję estetyczną i użytkową.

Napęd elektryczny – rodzaj napędu zamieniający energie elektryczną wytworzoną w silniku elektrycznym na energie mechaniczną poruszającego się pojazdu.

Napęd pneumatyczny – rodzaj napędu zamieniający energie sprężonego powietrza na energie mechaniczną poruszającego się pojazdu.

Napęd spalinowy – rodzaj napędu opierający swoje działanie na przemianie energii cieplnej w silniku spalinowym na energie mechaniczną.

Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona.

Nośniki oddziaływania – cząstki będące pośrednikami w oddziaływaniach danego typu; przenoszące dany typ oddziaływania pomiędzy cząstkami.

Odzysk energii cieplnej – odzysk energii powstałej w wyniku przemian termodynamicznych zachodzących w silniku spalinowym i traconej w wyniku emisji ciepła z rozgrzanych elementów układu wydechowego pojazdu.

Odzysk energii w pojazdach samochodowych – dziedzina nauki zajmująca się możliwością wykorzystania otaczającej nas energii, która w konwencjonalnych układach była by bezpowrotnie tracona.

Odzysk energii z drgań mechanicznych – zamiana energii drgających elementów np. zawieszenia samochodu na energie elektryczną magazynowaną w akumulatorach elektrycznych.

Pneumatyka – dziedzina nauki zajmująca się wykorzystywaniem energii sprężonego powietrza.

Podwozie – zespół elementów wchodzących w skład układu kierowniczego, hamulcowego, napędowego oraz zawieszenia odpowiedzialnych za przeniesienie napędu z silnika na koła pojazdu, przy jednoczesnym zachowaniu kierowalności, bezpieczeństwa i komfortu.

Promieniowanie reliktowe – promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym niosące informacje o stanie Wszechświata z okresu, gdy powstały atomy (380000 lat po Wielkim Wybuchu).

Robotyka – dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu automatyki, mechaniki, elektroniki i informatyki mająca na celu zastąpienie pracy ludzkiej działaniami zaprogramowanych robotów.

Rozdzielacz pneumatyczny – element sterujący przepływem powietrza, pozwalający na podawanie powietrza do odpowiednich przewodów pneumatycznych.

Sensor chemiczny – małe urządzenie analityczne, które umożliwia selektywne oznaczenie tj. określenie poziomu stężenia danego składnika w złożonej próbce (np. zawartości szkodliwej dla zdrowia substancji w wodzie pitnej), bez konieczności jej pobierania i przygotowania do analizy.

Silnik elektryczny – urządzenie zamieniające energię elektryczną na energię mechaniczną.

Silnik spalinowy – urządzenie zamieniające energię cieplną paliwa na energię mechaniczną.

Siłownik hydrauliczny – element układu hydraulicznego mający na celu zamianę energii przepływającego płynu hydraulicznego na energie mechaniczną, wyróżniamy siłowniki zamieniające energię płynącego oleju pod ciśnieniem w przewodach hydraulicznych na ruch obrotowy lub na ruch liniowy elementów napędzających dany mechanizm.

Siłownik pneumatyczny – element układu pneumatycznego mający na celu zamianę energii sprężonego powietrza na energię mechaniczną, wyróżniamy siłowniki zamieniające energie sprężonego powietrza na ruch obrotowy lub na ruch liniowy elementów napędzających.

Szkło metaliczne – (stop metali o strukturze amorficznej), materiał amorficzny – materiał zbudowany jest z atomów, które wewnątrz materiału rozmieszczone są w sposób przypadkowy (chaotyczny).

Układy hydrauliczne – układy mające na celu zamianę energii płynącego pod ciśnieniem oleju hydraulicznego na energie mechaniczną.

Układ napędowy – zespół elementów służących do napędzenia pojazdu poprzez przeniesienie energii mechanicznej z silnika do kół.

Układy pneumatyczne – układy elementów zamieniających energie sprężonego powietrza, na energie mechaniczną.

Wielki Wybuch – hipotetyczne wydarzenie kosmologiczne, znajdujące potwierdzenie w wynikach obserwacji, określające początkowy moment istnienia Wszechświata.

Zawór pneumatyczny – element układu mający na celu zmniejszenie bądź zatrzymanie przepływu powietrza w przewodzie pneumatycznym.

PW Junior