Opłaty | PW Junior

Opłaty związane z udziałem ucznia w zajęciach PW Junior w roku akademickim 2016/17: 1. Zgodnie z § 7 Regulaminu PW Junior bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych). 2. Zgodnie z § 2 Regulaminu PW Junior Kierownik PW Junior ustalił, że wysokość opłaty związanej z udziałem Uczestnika w zajęciach PW Junior za cały rok akademicki 2016/17 wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).

3. Reasumując, za cały rok akademicki 2016/17 łączny koszt ponoszony przez Rodzica wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych).

PW Junior